" />

Baza wiedzy

Autor: Marcin Dobosz Data dodania: 2010-06-23
Baza wiedzy projektu

Informacje ogólne o rolnictwie ekologicznym w Polsce

 

  

 


Uwarunkowania prawne rolnictwa ekologicznego


Od 1 maja 2004 roku wraz z wejściem Polski do UE zmienia się prawo w zakresie rolnictwa ekologicznego. Wygasła Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku wraz z Rozporządzeniami, która zostaje zastąpiona niżej wymienionymi przepisami prawnymi:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.Nr 93, poz. 898) – okreœla zadania i właœciwoœć organów i jednostek organizacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego.


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych wraz z późniejszymi zmianami.(Dz.U.L 198, 22.7.1991,s. 1 z późn.zm.)- dotyczy: nieprzetworzonych i przetworzonych produktów roślinnych, zwierzęcych, zwierząt, pasz i mieszanek paszowych wyprodukowanych bądź utrzymywanych w sposób ekologiczny. Zawiera regulacje dotyczące oznakowania produktów, zasad produkcji ekologicznej, systemu kontroli, informacji o objęciu produktów systemem kontroli, ogólnych środków egzekwowania wymagań, importu z krajów trzecich, swobodnego obrotu towarowego we Wspólnocie.


Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 94/92 z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 wraz z późniejszymi zmianami.


Rozporządzenie Rady (WE)nr 1804/1999 z dnia 19 lipca 1999r uzupełniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych w celu włączenia produkcji zwierzęcej.


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2002 z dnia 25 października 2002 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr1788/2001 z dnia 7 września 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania przepisów dotyczących świadectwa kontroli w odniesieniu do przywozu z państw trzecich, na podstawie art. 11 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91.

 

  

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">