" />

Trwają prace w ramach projektu Baltfood

Autor: Ewa Paszkiewicz-Tomasiak Data: 2010-10-16
Stowarzyszenie "EkoLubelszczyna" reprezentuje Dolinę Ekologicznej Zywności w międzynarodowym projekcie badawczym o nazwie Baltfood: The Baltic SeaRegion Food Cluster Innovation and Competitiveness in Action.

 Przemysł spożywczy jest jednym z najmocniejszych sektorów przemysłowych w regionie Morza Bałtyckiego. Chociaż światowy rynek żywności jest względnie dojrzałym rynkiem, zmieniające się trendy, tj. bardziej wymagający klienci, zmiana funkcjonalności żywności, proces koncentracji w sektorze sprzedaży detalicznej, jak również krótszy cykl życia produktu, będą stwarzać nowe możliwości biznesowe dla przemysłu spożywczego. By skutecznie funkcjonować na tym rynku przedsiębiorstwa, zajmujące się przetwarzaniem żywności w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB), powinny rozwijać współpracę transnarodową, zwłaszcza w obszarze innowacyjności produktów i technologii żywności.  Województwo lubelskie, z uwagi na przewagę tradycyjnych metod w produkcji rolniczej i niskie zużycie środków chemicznych, może z powodzeniem produkować żywność wysokiej jakości, na którą wzrasta popyt zarówno wśród konsumentów polskich jak i unijnych.

 Projekt Baltfood zakłada wspomaganie procesu budowania zrównoważonej struktury panbałtyckiego klastra żywności w celu zwiększenia transferu wiedzy i wykorzystania nowoczesnych technologii pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, producentów i przedsiębiorstw sektora żywnościowego oraz władz publicznych. W ramach projektu przewiduje się ustanowienie struktury organizacyjnej w/w struktury panbałtyckiego klastra żywności oraz zapoczątkowanie pilotażowych projektów międzyregionalnych, które będą wspierać utworzenie wspólnej platformy przemysłowej w RMB.

 Realizacja projektu Baltfood odbywa się poprzez partnerstwo 12 instytucji reprezentujących środowisko nauki i biznesu, jak również instytucji publicznych wspierających klastery żywnościowe w 6 spośród 9 krajów zlokalizowanych w RMB, w tym z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Danii, Litwy i Polski.

 Rezultaty projektu zostaną wypracowane w ramach następujących obszarów tematycznych:

 Baltfood business– wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze żywności. W ramach tego obszaru testowane jest obecnie narzędzie pod TrendWiki (http://www.trendwiki.fi/en/), dzięki któremu m.in. dokonano identyfikacji transnarodowych trendów w sektorze żywności. Do chwili obecnej opracowano również scenariusz rozwoju sektora żywnościowego w RMB do 2030 r. w oparciu o w/w trendy oraz dane zebrane przez ekspertów (Menu 2030, grudzień 2009).

Baltfood science– transnarodowy transfer technologii. W ramach działań zaplanowanych w tym obszarze promowana jest idea uczenia się przez całe życie (life-long-learning) w sektorze żywnościowym. Pierwszym krokiem do osiągnięcia zaplanowanego w tym obszarze celu było przeprowadzenie badania na temat potrzeby działań edukacyjnych w sektorze żywnościowym. Na bazie jego wyników opracowywany został i przetestowany kurs on-line dla firm z branży spożywczej pod nazwą „Baltic Food Academy” (http://www.oncampus.de/index.php?id=1448&L=1) zawierający m.in. takie elementy jak „food trend radar”, dotyczący badania trendów żywnościowych wśród klientów, czy „healthy to go” poświęcony zapotrzebowaniu na zdrową żywność w odniesieniu do zmieniających się warunków życia, np. elastycznych form zatrudnienia i nieregularnych godzin pracy.  Baltfood science zakłada  również promowanie utworzenia sieci współpracy pomiędzy laboratoriami badającymi żywność poprzez opracowanie studium wykonalności laboratorium sensorycznego. Na kolejnych etapach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie pilotażowych projektów z udziałem środowisk naukowych oraz sektora MŚP.

Baltfood region– budowa klastra żywności w RMB. W celu jego ustanowienia dokonano analizy czynników jakie decydują o wyborze lokalizacji inwestycji przez europejskie podmioty spoza RMB w sektorze spożywczym na terenie krajów RMB. Zwiększeniu świadomości istniejącego potencjału ekonomicznego regionów partnerskich w klastrze żywności służyć będzie koncepcja brandingu dla sektora żywności w RMB oraz podręcznik najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, realokacji i utrzymania biznesu w klastrze żywnościowym w RMB.

 Przykładowe produkty projektu:

 Wytyczne i podręczniki:

 • „Wdrażanie najlepszych praktyk w RMB dot. wspierania sektora spożywczego”
 • „Rozwijanie potencjału R&D (badania i rozwój) w klastrze żywności RMB” – podręcznik
 • Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie rozwoju i utrzymania biznesu (Business Retention & Expansion) w klastrze żywności BSR
 • Dokumenty przygotowawcze dla inwestycji:
 • Opracowanie wspólnych projektów w zakresie R&D w klastrze żywności RMB – opracowanie studiów wykonalności dla przyszłych projektów inwestycyjnych w zakresie R&D
 • Ekspertyzy tematyczne (z włączeniem analiz ekonomicznych):
 • „Identyfikacja Transnarodowych Trendów Żywnościowych” – studium
 • „Studia rynków żywności w RMB w ujęciu geograficznym” – studium
 • „Studia wyboru lokalizacji inwestycji. Raport badawczy”  – studium
 • Biznes plany:
 • „Biznes plan dotyczący utworzenia sieci R&D w RMB” – biznes plan dotyczący utworzenia sieci laboratoriów sensorycznych w RMB
 • Narzędzia ICT:
 • „BSR Food Trend Radar” – system informacji umożliwiający zwłaszcza MŚP o ograniczonych cechach innowacyjnych identyfikację trendów panujących na rynku żywnościowym
 • „Baltic Food R&D Network” – opracowanie interaktywnej strony internetowej, bazy danych, zabezpieczonego systemu wymiany danych
 • Branding i marketing – koncepcje i strategie:
 • Opracowanie koncepcji brandingowej dla klastra żywności RMB
 • Produkty edukacyjne (szkolenia, programy treningowe, itp.)
 • „Baltic Food Academy Course” – szkolenie on-line
 • Inne:
 • Analiza klastra – analiza społeczno-ekonomicznych trendów oraz potencjałów klastra żywności w RMB

 Partnerzy projektu:

 1. Lubeck Business Development Corp. – Lubeka, Niemcy (Partner Wiodący)
 2. RoskildeUniversity– OresundFood Network – Kopenhaga, Dania
 3. Universityof Lund– Lund, Szwecja
 4. Skane Food Innovation Network – Lund, Szwecja
 5. Universityof Turku– Turku, Finalndia
 6. LuebeckUniversityof Applied Science – Lubeka, Niemcy
 7. Województwo Lubelskie – Lublin, Polska– partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Przyrodniczy
  w Lublinie, Stowarzyszenie „Ekolubelszczyzna” w Lublinie oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 8. Lithuanian Cluster of Food Sector – Wilno, Litwa
 9. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – Olsztyn, Polska
 10. Universityof Rostock– Rostok, Niemcy
 11. Agropolis Ltd. – Jokioinen, Finlandia
 12. Miasto Hamburg – Hamburg, Niemcy

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego BSR 2007-2013.

 Termin realizacji: styczeń 2009 – styczeń 2012

 Więcej informacji: www.baltfood.de

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">