" />

Konferencja nt. założeń i kierunków polityki wspierania rozwoju klastrów w Polsce

Autor: Teresa Borzęcka Data: 2010-11-23
Konferencja, z udziałem Członków Doliny Ekologicznej Żywności, odbyła się w dniu 22 listopada 2010 r. w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki. Uczestniczyło w niej ponad 100 przedstawicieli klastrów w Polsce, reprezentujących wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki. Otwarcia konferencji dokonał Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, który podkreślił rolę i znaczenie klastrów w rozwoju gospodarczym.

Komisja Europejska zobowiązała się wspierać klastry, które mają znaczny potencjał rozwoju. Wśród kierunków rozwoju klastrów należy uwzględniać mechanizmy identyfikujące poszczególnych uczestników  z danym klastrem, mechanizmy selekcji, analizy i oceny oraz uwzględniające działalność klastrów w specjalnych  strefach ekonomicznych. Ten ostatni mechanizm dotychczas jest niedoceniany wśród istniejących  klastrów .

O specjalnych strefach ekonomicznych i rozwoju klastrów w Polsce oraz możliwościach wsparcia dla klastrów  mówiła Pani Teresa Korycińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia z Ministerstwa  Gospodarki. Podkreśliła, że partnerska współpraca jest zasadą, która będzie budować konkurencyjność dla klastrów poprzez podział zasobów wiedzy, siły roboczej i surowców.

O działaniach PARP na rzecz wspierania klastrów mówiła Pani Joanna Podgórska – przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta na rozwój klastrów jest bardzo szeroka  i wynosi 490 mln złotych. Przy tworzeniu i działalności klastrów  należy uwzględniać prowadzenie warsztatów i szkoleń, doradztwo  oraz wizyty studyjne. Są to działania zmierzające do rozwoju i konkurencyjności a  klastry winny z nich korzystać w szerszym zakresie. Ważnym czynnikiem dla rozwoju klastrów jest rola administracji samorządowej, która powinna wspólnie opracowywać wytyczne i instrumenty pomocy dla klastrów.

W dyskusji zwrócono uwagę, że nie we wszystkich regionach klastry traktowane są w sposób przyjazny i nie wszystkie samorządy widzą w klastrach rozwój swojego regionu. Ważnym  problemem jest także brak funduszy na rozwój  klastrów w ich pierwszych  latach działalności, brak wyraźnie określonych ulg i pomocy ze strony osób decyzyjnych oraz sposobu ubiegania się o taką pomoc.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">